Sommer og bading er topp!

27 knop i Oslofjorden

En skal tidlig krøkes som god kaptein skal bli

Vallø småbåthavn høsten 2014, vind fra syd

Tønsbergs skjærgård er den beste i Norge

Mest lest

Valløværet

Weather Underground PWS IVESTFOL56

Vedtekter for Vallø Båtforening vedtatt på årsmøte 26.03.2001 Med siste endringer i årsmøtet 13.03.2012

 

I. Navn og formål

§ 1. Foreningens navn er Vallø Båtforening og dens initialer er VB.

§ 2. Vallø Båtforening er en medlemsorganisasjon for båtplasseiere i Vallø Småbåthavn og andre interesserte.

Foreningens formål er å:

  • drive Vallø Småbåthavn med brygger, båtplasser, molo, kaianlegg, landareal med bygninger, parkeringsplasser, opplagsplasser og annet uteareal som foreningen har driftsansvaret for i henhold til driftsavtale med Tønsberg kommune
  • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø.
  • bidra til å sikre friarealer i skjærgården og bedre muligheten for bruk av disse.
  • bidra til å bekjempe forurensning av sjø og strender.
  • utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell.
  • samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver.
  • samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet.

Vallø Båtforening skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være til medlemmenes gagn.

II. Organisasjon

§3 Vallø Båtforenings organer er årsmøtet og styret.

§4 1. Årsmøtet innkalles med minst seks ukers varsel og avholdes innen utgangen av mars måned. Innkallingen skjer personlig eller gjennom lokale aviser. 2. Årsmøtet behandler følgende:

I. Årsberetning. II. Årsregnskap for Vallø Båtforening pr 31. desember forrige år, herunder revisjonsberetning, samt styrets budsjettforslag for inneværende år. III. Årsregnskap for Vallø Småbåthavn pr 31. desember forrige år, herunder revisjonsberetning, samt styrets budsjettforslag for inneværende år. IV. Fastsettelse av kontingent, båtplassinnskudd for inneværende år og årsavgift for påfølgende år. V. Saker som forelegges av styret.
VI. Saker eller forslag lagt frem av medlemmene. Slike saker eller forslag skal være sendt inn skriftlig til styret senest tre uker før årsmøtet. VII. Valg av:

a) leder for ett år b) styremedlemmer for to år c) varamedlemmer for ett år d) statsautorisert, eller registret revisor for ett år e) valgkomite på 3 medlemmer for ett år Styremedlemmene velges for 2 år slik at 2 eller 3 er på valg hvert år. Valgkomiteen skal fremme forslag til valg av leder, styremedlemmer, varamenn til styret og medlemmer i Valgkomiteen. Styret skal fremme forslag til valg av revisor.

3. Det kan ikke fattes vedtak i saker etter punkt V eller VI uten at de har vært bekjentgjort på forhånd. Slike saker skal gjøres kjent på Vallø Båtforenings hjemmeside og være tilgjengelige på foreningens kontor minst to uker før årsmøtet.
4. Alle som har ordinært medlemskap har stemmerett. Medlemmer med begrenset medlemskap har ikke stemmerett.
5. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Endring av vedtekter og spørsmål om foreningens oppløsning (jfr §§13 og 14), avgjøres med minst 2/3 flertall av de stemmer som er representert på årsmøtet. Dersom det fremkommer mer enn ett navneforslag på en plass under valg, skal det benyttes skriftlig avstemming. Enhver skriftlig avstemming er hemmelig og stemmesedlene underskrives ikke. Valg av valgkomite avgjøres med simpelt flertall. Avstemminger avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning.
6. For å være valgbar til styret må man ha vært medlem i minst ett år, ha fylt 18 år og ikke være ansatt i foreningen eller utøve næring i Vallø Småbåthavn.
7. Den som sier seg villig til å la seg velge til styret, må ved mistillit til det sittende styret og hvor styret stiller sine plasser til disposisjon, akseptere plikt til fortsatt å inneha sine plass og ivareta Vallø Båtforenings interesser inntil et nytt styre er valgt.
8. Avstemming kan kun skje ved personlig fremmøte, og ikke ved fullmakt.
9. Det føres referat av årsmøtets forhandlinger av referent valgt av årsmøtet. Referatet undertegnes av 2 representanter som er valgt av årsmøtet og som ikke er medlem av styret.

§5 1. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 50 av medlemmene forlanger det. Styret innkaller med minst 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. 2. Hvis styret unnlater å innkalle årsmøtet i henhold til vedtektene, kan de minst 50 medlemmene i punkt 1 foranledige årsmøte innkalt.

§6 1. Styret består av leder og 5 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år slik at 2 eller 3 er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv. 2. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede hvorav en skal være leder eller nestleder. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§7.
1. Styret har den administrative myndighet, forestår den daglige drift, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig.
2. Vallø Båtforening forpliktes gjennom underskriften til leder og ett styremedlem, i lederens fravær av nestleder og ett styremedlem. 3. Styret oppnevner komiteer og utvalg som er nødvendig og bestemmer disses oppgaver.
4. Styret har ansettelsesmyndighet, opptrer som arbeidsgiver og fastsetter betingelser og nødvendige stillingsinstrukser for foreningens funksjonærer.
5. Styremøte holdes når leder finner det nødvendig, eller når minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.
6. Styret innkaller til medlemsmøter.
7. Styret bestemmer i samarbeide med de arrangerende komiteer når, hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangement i foreningens regi skal avholdes.
8. Styret fører protokoll fra foreningens styremøter og andre viktige møter og arrangementer. 9. Dersom styret vil foreta låneopptak, skal saken legges frem for Årsmøtet for godkjennelse.
10. Styret utarbeider driftsavtale med Vallø Marina a/s og Vallø Motor a/s i samsvar med avtalen med Tønsberg kommune og årsmøtets vedtak. Styret kan også inngå driftsavtale for eventuell annen næringsvirksomhet på Vallø Småbåthavns område. 11. Styret skal påse at alle medlemmer og næringsdrivende overholder det til enhver tid gjeldende ”Regelverk for Vallø Småbåthavn”. 12. Styret i Vallø Båtforening fremmer sak om tap av båtplass, nektelse av fremtidig leie eller tildeling av båtplass. Det skal gis skriftlig varsel og søkes innhentet forklaring fra innehaver av vedkommende båtplass. Styret fatter vedtak og underetter skriftlig i rekommandert sending om eventuell beslutning om tap av båtplass, nektelse av fremtidig leie eller tildeling av båtplass . Klage på tap av båtplass kan fremlegges for første årsmøte i Vallø Båtforening. Vedkommende båtplass skal ikke omdisponeres før eventuell klage er behandlet av årsmøtet.

III. Medlemmer

§ 8. 1. Alle båtplasseiere i Vallø Småbåthavn er obligatorisk medlemmer i Vallø Båtforening og har ordinært medlemskap med møte-, forslags-, tale- og stemmerett. Det følger ett medlemskap med hver båtplass. Et medlem som eier flere båtplasser har like mange stemmer som båtplasser vedkommende eier. 2. Andre interesserte - herunder søkere på venteliste og innehavere av fremleieplasser - kan ha begrenset medlemskap. Begrenset medlemskap innvilges av styret etter søknad og gir møte og talerett, men ikke stemmerett. Begrenset medlemskap gir rett til deltakelse i medlemsmøter, kurs, hygge- eller velferdstreff, samt alle øvrige aktiviteter i foreningen. 3. Medlemskapet følger kalenderåret.
4. Alle som disponerer båtplass i Vallø Småbåthavn plikter å gå vakt i havnen i henhold til vaktplan. Det følger vaktplikt med hver båtplass.

§ 9. 1. Styret kan ekskludere et medlem av foreningen når minst 4 av dets 6 medlemmer finner at saklig og tilstrekkelig grunn foreligger. Slik grunn kan være medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen eller vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser for øvrig, herunder betalingsforpliktelser. Før eksklusjon skal medlemmet være gitt skriftlig advarsel, og gitt en rimelig frist til å uttale seg om grunnlaget for eksklusjonen. Det ekskluderte medlem skal straks underrettes i rekommandert brev med angivelse av grunn og ankemulighet.
2. Medlem som er ekskludert, kan innen en ankefrist på to måneder innbringe beslutningen for årsmøtet. For at eksklusjonen skal bli stående ved makt, kreves at minst 2/3 av tilstedeværende stemmeberettigede er enige i eksklusjonen. 3. Eksklusjon medfører tap av båtplass.

§ 10. 1. Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved frist angitt på tilsendt faktura. Oversittes fristen, kan styret - etter gitt varsel - stryke vedkommende som medlem. 2. Medlemmer av Vallø Båtforening som har båtplass i Vallø Småbåthavn, betaler årsavgift som bidrag til felles driftsutgifter med videre, og i denne årsavgiften er kontingenten til Vallø Båtforening inkludert. Søkere på venteliste og andre som innvilges begrenset medlemskap i VB, betaler kontingent. Størrelsen av denne fastsettes av årsmøtet. 3. Medlemmer som er over 70 år og med mer enn 10 års medlemskap og ikke lenger har båtplass, kan på anmodning slippe å betale kontingent for begrenset medlemskap. 4. Leder gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 6 ganger årsavgift for plass type VI, og telefongodtgjørelse etter statens satser. 5. Nestleder gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 4 ganger årsavgift for plass type VI. Dersom det er valgt sekretær eller kasserer, gis de samme godtgjøring som nestleder. 6. Øvrige faste styremedlemmer gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 2 ganger årsavgift for plass type VI. Varamedlemmer til styret gis en godtgjørelse tilsvarende 1 ganger årsavgift for plass type VI. 7. Leder(e) av faste komiteer gis en godtgjørelse tilsvarende årsavgift for plass type III. Leder av Havnekomité gis i tillegg en årlig godtgjørelse tilsvarende 1 ganger årsavgift for plass type VI. 8. Styrets medlemmer, varamedlemmer, ledere av faste komiteer og pirmastere er fritatt fra vaktordningen. 9. Reiseutgifter (utover Tønsberg Kommunes grenser) i regi av båtforeningen dekkes etter statens satser.
10. Overstående godtgjørelser til leder, øvrige styre og varamedlemmer, skal kun dekke normalt organisasjonsarbeide – herunder forberedelse til møter og møtegodtgjørelse. Annet arbeid som utføres i Vallø Småbåthavn på oppdrag av Vallø Båtforening, lønnes etter timesats fastsatt av styret.

IV. Diverse

§ 11. Foreningens standard er en vimpel ( 60 x 30 cm.) i blått og sølv.

§ 12. Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund, eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøte og kan bare vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 13. Endringsforslag for vedtekter for Vallø Båtforening eller for Regelverk for Vallø Småbåthavn fremsettes av styret på eget initiativ eller etter innsendt forslag for godkjennelse på foreningens årsmøte. Forslag om endring kan sendes styret eller Vedtekts- og regelverkskomitèen dersom årsmøtet har utnevnt slik.

V. Foreningens oppløsning

§ 14. 1. Oppløsning av Vallø Båtforening kan kun skje ved vedtak på to påfølgende årsmøter. Ordinære eller ekstraordinære. Det må være mist 4 uker mellom de to årsmøtene, og et av dem kan ikke holdes i perioden 15. juni til 15. august. Ved hvert av disse årsmøtene må saken ha vært utsendt til medlemmene med personlig innkalling. 2. Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall av de fremmøtte. 3. I tilfelle av oppløsing bestemmer årsmøtet med 2/3 flertall hvordan eventuell kapital og verdier skal anvendes